News

17-03-2006
Copenhagen Economics vinder Konsulentprisen 2006
Copenhagen Economics vinder Dansk Management Råds konsulentpris 2006. Dommerkomiteens kommentarer: "Projektet er unikt, fordi kunden er "ny" i konsulentsammenhæng. Det er udført i en branche, som selv lever af at rådgive kunder, og som af natur er ganske kritisk. Det har betydet, at kunden har underkastet resultatet en ekstremt grundig indholdsmæssig kvalitetskontrol under hele processen, inden det blev accepteret. Projektet har bidraget helt afgørende til at kvalificere debatten om advokatbranchens fremtid blandt dem som har interesser på området - herunder hos beslutningstagerne. Projektet har haft en meget tydelig effekt - kunden har nået sit mål om at få et fagligt solidt analytisk grundlag, som de øvrige interessenter på området har skullet forholde sig kritisk og konstruktivt til. Fagligt er projektet helt i top. Det demonstrerer, hvordan et veludført økonomisk analysearbejde kan fremme og kvalificere en saglig debat og opnå anerkendelse uden for landets grænser. Projektet har kombineret en markant faglig styrke med målrettet kommunikation". Kontakt: Henrik Ballebye Olesen   Link til pressemeddelelsen fra Dansk Management Råd Her kan du læse rapporten
17-03-2006
Copenhagen Economics vinder i kategorien Analyser og Samfundsøkonomi
Copenhagen Economics har vundet Dansk Management Råds kategoripris for rapporten "Liberalisering i advokatbranchen. Konkurrenceforhold og liberalisering". Dommerkommiteen havde følgende kommentarer: "Copenhagen Economics har med sin rapport om liberalisering af advokatbranchen effektivt bidraget til, at debatten om konkurrencesituationen inden for markedet for juridisk rådgivning sker på et særdeles kompetent og nuanceret grundlag. Rapporten er udarbejdet for Advokatbranchen og er som sådan et partsindlæg. Rapporten er imidlertid udtryk for et solidt fagligt stykke analysearbejde, som har bidraget til en betydelig videnoverførsel ikke bare i relation til kunden men også til de myndigheder og andre interessenter, som rapporten var rettet mod. Konsulenterne har samtidig bevist, hvordan professionelt analysearbejde baseret på faglig "best practice" kan kommunikeres effektivt i et let tilgængeligt sprog. Rapporten er særdeles læseværdig og medvirker dermed også til at danne skole for, hvordan komplekse problemstillinger kan beskrives på en lettilgængelig måde. Effekten af rapporten er betydelig ikke blot i relation til den hjemlige debat, men har tillige vist sin styrke ved også at blive brugt som et fagligt indlæg i den europæiske debat på området." Kontakt: Henrik Ballebye Olesen Link til pressemeddelelsen fra Dansk Management Råd Her kan du læse rapporten
17-03-2006
Winner of the 2006 Consultancy Prize
Copenhagen Economics has won the prize for best consultancy 2006 for the project ”The legal profession. Competition and Liberalisation on behalf of the Danish Law and Bar Society. The prize is awarded by the Danish Management Council (Dansk Management Råd). These are the comments by the awarding committee: "The project is unique because the client is “new” in a consultancy sense. It has been carried out in a business that itself delivers advice to clients and which in its nature is critical. This has meant that the client has subjected the result to an extremely thorough quality control of contents during the whole process prior to acceptance. The project has contributed in a decisive manner to qualifying the debate on the future of the legal profession among those with vested interests – including the decision makers. The project has had a very visible effect – the client has reached his target of achieving a solid professional basis for the analysis to which other interested parties had to consider both from a critical and constructive point of view. Professionally, the project receives top marks. It demonstrates how well implemented economic analyses can further a reasoned debate and achieve recognition – also internationally. The project has combined notable professional strengths and targeted communication." Further information: Henrik Ballebye Olesen Link to press release (in Danish) on the Danish Management Council’s home page Read the report in Danish